CÁC QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, GPMB

A./ Đối tượng áp dụng:

1. Tổ chức, cộng đồng dân cư­, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi chung là người bị thu hồi đất) và có đủ điều kiện để được bồi thường đất, tài sản thì được bồi thường theo quy định.

2. Người bị thu hồi đất, bị thiệt hại tài sản gắn liền với đất bị thu hồi, được bồi thường đất, tài sản, được hỗ trợ và bố trí tái định cư theo Quy định này.

3. Không chi trả bồi thường và bố trí tái định cư cho các trường hợp:

a) Người thuê, mượn đất của người có đất bị thu hồi;

b) Người nhận góp vốn liên doanh, liên kết nhưng chưa chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản sang tổ chức liên doanh, liên kết;

c) Các đối tượng khác không được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Việc xử lý tiền bồi thường, hỗ trợ (nếu có) giữa người có quyền sử dụng đất hợp pháp và chủ sở hữu tài sản trên đất bị thu hồi là người thuê, mượn lại đất, nhận góp vốn liên doanh, liên kết được giải quyết theo quy định về quan hệ dân sự và hợp đồng kinh tế đã ký kết.

4. Nhà nước khuyến khích người có đất, tài sản thuộc phạm vi thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quy định này tự nguyện hiến, tặng một phần hoặc toàn bộ đất, tài sản cho Nhà nước.

B./ Các chính sách chung:

 

Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/03/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 82  về sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyeát ñònh soá 17/2008/QÑ-UBND;

- Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành biểu giá chuẩn về xuất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 64 về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND và các vaên baûn hướng dẫn boå sung cuûa Quyeát ñònh soá 12/2008/QÑ-UBND

 

1./ Về bồi thường đất :

a./ Nguyên tắc bồi thường

         Áp dụng theo quy định tại Điều 6 quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND TP.HCM.

 b./ Những trường hợp thu hồi đất mà không bồi thường

         Áp dụng theo quy định tại Điều 7 quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND TP.HCM.

c./ Điều kiện để được bồi thường về đất

         Áp dụng theo quy định tại Điều 8 quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND TP.HCM.

d./ Giá đất để tính bồi thường và chi phí đầu tư vào đất còn lại

         Áp dụng theo quy định tại Điều 9 quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND TP.HCM.

e./ Bồi thường đối với đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

         Áp dụng theo quy định tại Điều 10 quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND TP.HCM.

f./ Bồi thường đối với đất phi nông nghiệp (trừ đất ở) của hộ gia đình, cá nhân

         Áp dụng theo quy định tại Điều 11 quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND TP.HCM.

g./ Bồi thường đối với đất phi nông nghiệp là đất ở

         Áp dụng theo quy định tại Điều 12 quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND TP.HCM.

2./ Xử lý một số trường hợp cụ thể về nhà ở, đất ở

         Áp dụng theo quy định tại Điều 14 quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND TP.HCM.

    2./ Bồi thường vật kiến trúc

a./ Nguyên tắc bồi thường tài sản

         Áp dụng theo quy định tại Điều 18 quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND TP.HCM.

b./ Đơn giá xây dựng để tính bồi thường

         Áp dụng theo quy định tại Điều 19 quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND TP.HCM.

c./ Bồi thường nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác thuộc sở hữu của các hộ gia đình, cá nhân

         Áp dụng theo quy định tại Điều 19 quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND TP.HCM.

C./ đối với dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường hương lộ 60 huyện Hóc Môn

1./ pháp lý dự án :

            Căn cứ Quyết định 1873/ QĐ-UB  ngày 20/5/2003 của UBND TP.Hồ Chí Minh về việc thu hồi và giao đất cho ban quản lý dự án xây dựng công trình huyện Hóc Môn để tổ chức thực hiện dự án đầu tư  sửa chữa, nâng cấp đường HL.60; 

            Căn cứ Công văn số 5096 ngày 12/8/2008 cuả Uy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh về đơn giá đất để tính bồi thường hỗ trợ đối với dự án Nâng cấp mở rộng đường HL60 huyện Hóc Môn;

            Đã được UBND huyện huyện hóc môn ban hành quyết định số 888/ QĐ-UBND ngày 23/12/2008 về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ thiệt hại dự án sử chửa và nâng cấp đường lê lợi ( HL60) do ban quản lý đầu tư xây dựng công trei2nh huyện hóc môn làm chủ đầu tư tại xã tân hiệp xã tân thới nhì thị trấn hóc môn ( phương án số 2093/PA-BT ngày 22/12/2008)

2./ Đơn giá bồi thường :

a./ ĐƠN GIÁ ĐẤT Ở                                                                                                            đồng/m2

STT

VỊ TRÍ MẶT TIỀN ĐƯỜNG

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG

1

Đoạn tư giao lộ HL60/ Lý Thường Kiệt đến HL60-HL60B

6.000.000

2

Đoạn tư giao lộ HL60-HL60B đến QL22

5.000.000

b./ ĐƠN GIÁ ĐẤT NN                                                                                                          đồng/m2

STT

VỊ TRÍ MẶT TIỀN ĐƯỜNG

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG

1

Trồng cây hàng năm

300.000

2

Trồng cây lâu năm

375.000

c./ ĐƠN GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP XEN CÀI KHU DÂN CƯ                                                    đồng/m2

STT

VỊ TRÍ MẶT TIỀN ĐƯỜNG

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG

1

Đoạn tư giao lộ HL60/ Lý Thường Kiệt đến HL60-HL60B

2.526.000

2

Đoạn tư giao lộ HL60-HL60B đến QL22

2.126.000

 

D./ Đối với các dự án thục hiện theo quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày  28/5/2010 của UBND thành phố về Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Do hiện nay đang trong quá trình thuê đơn vị tư vấn thẩm định đơn giá các loại đất và trình thành phố phê duyệt theo quy định do đó chưa đủ cơ sở pháp lý để cung cấp thông tin lên Website

                                                                 BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

 

  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm