GIỚI THIỆU MÔ HÌNH XàNÔNG THÔN MỚI

˜{™

Trong những năm vừa qua, cùng với sự đổi mới chung của đất nước, nông nghiệp, nông thôn huyện Hóc Môn cũng đã có nhiều đổi mới rõ nét, đời sống của nông dân ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn đã có những biến đổi đầy khởi sắc. Trong quá trình đó, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nông thôn, Chương trình của Thành ủy, UBND thành phố về xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới, huyện Hóc Môn đã xây dựng thí điểm đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng giai đoạn 2010 - 2012.

Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã đề ra nhiệm vụ "Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Xây dựng các làng, xã, ấp, bản có cuộc sống no đủ, văn minh, môi trường lành mạnh". Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X, tại Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đã ra Nghị quyết số 26-NQ/T.Ư "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" đề ra mục tiêu "Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường". Để rút kinh nghiệm chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương về xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước, Bộ Chính trị đã giao Ban Bí thư chỉ đạo "xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Ban Bí thư đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương và thông qua Đề án về chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới, giao cho Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai việc thực hiện.

Đề án đã lựa chọn 11 xã có mức phát triển trung bình khá thuộc 11 tỉnh, thành phố, đại diện cho các vùng khác nhau của đất nước, với mục tiêu là xây dựng 11 xã trở thành các mô hình điểm về nông thôn mới thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo 5 nội dung lớn thể hiện 5 đặc trưng về nông thôn mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa được Nghị quyết 26-NQ/T.Ư của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đề ra và được cụ thể hóa thành 19 tiêu chí do Chính phủ ban hành. Thành phố Hồ Chí Minh có 01 xã được Trung Ương chọn xây dựng thí điểm mô hình xã nông thôn mới. Ngoài ra, thành phố còn chọn thêm 05 xã để thực hiện thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới tại các huyện ngoại thành, trong đó có xã Xuân Thới Thượng của huyện Hóc Môn.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng xã Xuân Thới Thượng thành xã nông thôn mới, Huyện ủy Hóc Môn đã ra Quyết định số 844-QĐ/HU ngày 08/6/2009 thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chương trình nông thôn mới huyện Hóc Môn và Quyết định số 60-QĐ/HU ngày 21/10/2010 kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng chương trình nông thôn mới huyện Hóc Môn và triển khai thực hiện nhiệm vụ cho từng thành viên.

Theo định hướng đã đề ra, giai đoạn I (2010 – 2012), huyện Hóc Môn sẽ tập trung xây dựng thí điểm thành công mô hình xã nông thôn mới tại xã Xuân Thới Thượng. Dựa trên tình hình thực tế về xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới, rút ra được những kinh nghiệm về hoàn chỉnh cơ chế, chính sách và các phương pháp chỉ đạo để triển khai nhân rộng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn huyện.

Giai đoạn II: căn cứ nền tảng mô hình thí điểm xã nông thôn mới Xuân Thới Thượng, Huyện sẽ triển khai nhân rộng mô hình cho 10 xã còn lại. Trong đó, từ năm 2011 – 2015 phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại 05 xã: Tân Hiệp, Đông Thạnh, Nhị Bình, Xuân Thới Sơn,  Thới Tam Thôn; đến năm 2017 sẽ hoàn tất Chương trình xây dựng nông thôn mới ở 05 xã còn lại: Xuân Thới Đông, Tân Thới Nhì, Bà Điểm, Trung Chánh, Tân Xuân.

Để thực hiện thành công Chương trình này, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tập trung tuyên truyền, triển khai nhiều biện pháp để đưa công tác xây dựng nông thôn mới trở thành một phong trào quần chúng rộng lớn, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, có sự tham gia chủ động, tích cực, tự giác của mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư, của cả hệ thống chính trị ở cơ sở.

 Quyết định 60-QĐ/HU v/v kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Hóc Môn

  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm