GIỚI THIỆU PHÒNG KINH TẾ

1.       Giới thiệu chung về đơn vị:

            Phòng Kinh tế huyện Hóc Môn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước theo quy định.

2.       Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị :

            Phòng Kinh tế có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về: tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại; dịch vụ; quản lý điện năng; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận - huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quàn lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

            Lãnh đạo phòng Kinh tế gồm :

·         Trưởng Phòng              : Ông Nguyễn Văn Hây

·         Phó Trưởng Phòng       : Bà Đỗ Thị Minh Hòa

.     Phó Trưởng Phòng       : Ông Trần Văn Trung

 

          Số điện thoại cơ quan: 37106615; 38910377; 38910394; 38910347.

 

 

3.       Các văn bản pháp luật đơn vị áp dụng và triển khai thực hiện:

3.1 Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp :

-          Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 23/11/2003;

-          Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;

-          Pháp lệnh Thú y ban hành ngày 12/5/2004;

-          Quyết định số 80/2008/QĐ-BNN ngày 15/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy định phòng, chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS);

-          Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;

-          Thông tư 48/2009/TT-BNN&PTNT ngày 04/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật;

-          Quyết định 64/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về quy định việc tiêm phòng bắt buộc cho gia súc, gia cầm;

-          Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành Điều lệ BVTV, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc BVTV;

-          Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 về việc ban hành Quy định về quản lý thuốc BVTV;

-          Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ban hành Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc BVTV;

-          Pháp lệnh số 04/2008/PL-UBTVQH12 ngày 02/4/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;

-          Nghị định số 26/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;

-          Thông tư số 71/2003/TT-BNN ngày 25/6/2003 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;

-          Quyết định số 74/QĐ-BVTV-KH ngày 18/01/2006 của Cục trưởng Cục BVTV về tiêu chuẩn cơ sở cửa hàng buôn bán thuốc BVTV ở thành phố;

-          Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

-          Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;

-          Nghị định số 27/2005/NĐ-CP ngày 08/3/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản;

 

 

3.2 Lĩnh vực đăng ký kinh doanh :

-          Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005 của Quốc hội;

-          Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 năm 2003 của Quốc hội;

-          Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại;

-          Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

-          Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

-          Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2010;

-          Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

-          Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

-          Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã;

-          Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

-          Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã 2003;

-          Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 40/2008/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

-          Thông tư số 14/2010/TT-BKHĐT ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo qui định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP;

-          Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

-          Quyết định số 200/2004/QĐ-UB ngày 18/8/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung;

-          Quyết định số 99/2008/QĐ-UBND ngày 21/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

3.3 Lĩnh vực Điện lực :

-          Luật Điện lực 28/2004/QH11 ngày 3/12/2004;

-          Nghị định 68/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực;

-          Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

-          Nghị định 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp;

-          Nghị định 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 106/2005/NĐ-CP.

 

  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm