PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN HÓC MÔN

 

Trưởng Phòng: Bà Phan Thị Ngọc Quân. ĐTDĐ: 0902308798

Phó Trưởng Phòng: Bà Lý Ngọc Cúc

ĐT cơ quan: 38914056 - 38910414 

 

I/- Vị trí và chức năng của phòng Tài chính - kế hoạch

            Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện quản lý ngân sách nhà nước, tài sản công theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách;

Phòng Tài chính - Kế hoạch được thành lập theo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về mọi mặt của Ủy ban nhân dân huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố;

II/- Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tài chính - Kế hoạch

            1/- Nhiệm vụ:

            1.1/- Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập dự toán ngân sách huyện hàng năm và 5 năm, hướng dẫn cho các đơn vị lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách;

            1.2/- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện lập, phân bổ vốn đầu tư, vốn phân cấp của Thành phố, thẩm định dự án đầu tư theo phân cấp, thẩm định quyết toán vốn đầu tư;

            1.3/- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện  phân bổ và giao dự toán thu chi ngân sách huyện, xã hàng năm, hướng dẫn cho các đơn vị phân bổ dự toán theo đúng mục lục ngân sách;

            1.4/- Kiểm kê, báo cáo tài sản công hàng năm, hướng dẫn cho các đơn vị kiểm kê, báo cáo, công khai mua sắm, sửa chữa tài sản bằng vốn ngân sách nhà nước;

            1.5/- Tổng hợp quyết toán ngân sách huyện, xã, thẩm tra duyệt quyết toán ngân sách các đơn vị dự toán;

            1.6/- Tham gia công tác các hội đồng: định giá bán đấu giá tài sản, định giá tài sản tố tụng hình sự, hội đồng đền bù các dự án ...

            2/- Quyền hạn:

            2.1/- Định kỳ, hàng năm tổ chức kiểm tra công tác quản lý thu - chi ngân sách các đơn vị dự toán ngân sách huyện, xã;

            2.2/- Kiểm tra xuất toán đối với những khoản chi sai, không đúng nguyên tắc chế độ qui định của nhà nước;

            2.3/- Phối hợp cùng kho bạc nhà nước huyện tạm ứng rút hạn mức kinh phí đối với các cơ quan đơn vị dự toán không thực hiện quyết toán và báo cáo quyết toán đúng qui định;

            2.4/- Tham mưu ủy ban nhân dân huyện từ chối chi những khoản chi không có trong dự toán năm, không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách huyện theo phân cấp ngân sách và không có nguồn để chi;

III/- Tổ chức và biên chế của phòng Tài chính - Kế hoạch:

            1/- Tổ chức có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và 17 công chức chia làm 02 tổ;

            1.1/- Tổ kế hoạch - đầu tư: thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách, thẩm định dự án đầu tư theo phân cấp, thẩm định quyết toán vốn đầu tư;

            1.2/- Tổ hành chính - văn xã: Quản lý ngân sách huyện, ngân sách xã quản lý tài sản công, tài sản hàng hoá tịch thu xung quỹ nhà nước, thẩm kế các đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện, xã;

            2/- Biên chế phòng Tài chính - Kế hoạch do Ủy ban nhân dân huyện quyết định, trong biên chế hành chính của huyện, tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ được giao tương ứng với biên chế được duyệt./.

  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm