THANH TRA HUYỆN HÓC MÔN

1. Cơ cấu tổ chức

Thanh tra là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước theo quy định.

Đơn vị có biên chế: 10 cán bộ công chức (CBCC). 

Cơ cấu lãnh đạo (theo quy chế) gồm:

+ Chánh Thanh tra - Đ/c Nguyễn Toàn Nam.

+ P.Chánh Thanh tra - Đ/c Trần Thị Ngọc Diệp.

+ P.Chánh Thanh tra - Đ/c Dương Thị Mỹ.

-                Số điện thoại đơn vị: 08.38910349 - 08.37106226

-                Số điện thoại đường dây nóng: không.

-                Địa chỉ email: thanhtra.hocmon@tphcm.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

Thanh tra có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cấp trên.

3. Các văn bản pháp luật đơn vị áp dụng và triển khai thực hiện

- Luật Thanh tra năm 2010;

- Luật Khiếu nại năm 2011;

- Luật Tố cáo năm 2011;

- Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012;

- Luật Tiếp công dân năm 2013;

- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan./.

  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm