VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

I. GIỚI THIỆU :

Địa chỉ : Số 1 Lý Nam Đế. Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn.

Điện thoại : (08) 38910404.        Fax : (08) 38910403

 

+ Chánh Văn Phòng          : Bà Lê Thụy Mỵ Châu

 

+ Phó Chánh Văn Phòng   : Ông Nguyễn Văn Hậu

 

+ Phó Chánh Văn Phòng   : Ông Phạm Minh Hoàng

 

+ Phó Chánh Văn Phòng   : Bà Diệp Võ Huyền Trân

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN :

Tổ chức các hoạt động của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tổ chức điều hòa, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn để thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; đảm bảo điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện các công tác khác.

Trình UBND huyện ban hành quyết định chỉ thị về các lĩnh vực thuộc phạm vi nhà nước được giao.

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

Giúp UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp giấy phép kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND huyện.

Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của các cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn cho công tác xã, thị trấn. (phối hợp các phòng chuyên môn)

Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn huyện.

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở quản lý ngành, lĩnh vực.

Tham gia phối hợp với các ngành chức năng để thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại tố cáo chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm