SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
9
3
2
2
0
2

 Thông tin người phát ngôn báo chí

Thông tin người phát ngôn báo chí UBND huyện Hóc Môn:

- Ông Dương Hồng Thắng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

- Điện thoại: 0933 321 919

- Email: dhthang.hocmon@tphcm.gov.vn

 

Thông tin người phát ngôn báo chí UBND các xã - thị trấn:

 • Ủy ban nhân dân Thị Trấn Hóc Môn

         - Ông Hà Văn Giang - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị trấn Hóc Môn

         - Điện thoại: 0913 148 485

         - Email: hvgiang.hm.hm@tphcm.gov.vn

 

 • Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân

         - Ông Lý Sâm - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân

         - Điện thoại: 0903 325 266

         - Email: lsam.hocmon@tphcm.gov.vn

 

 • Ủy ban nhân dân xã Trung Chánh

         - Ông Nguyễn Văn Ngỡi - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Chánh

         - Điện thoại: 0919 335 049

         - Email: nvngoi.tc.hm@tphcm.gov.vn

 

 • Ủy ban nhân dân xã Bà Điểm

         - Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bà Điểm

         - Điện thoại: 0918 550 565

         - Email: nttlinh.bd.hm@tphcm.gov.vn

 

 • Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Thượng

         - Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Thượng

         - Điện thoại: 0908 131 575

         - Email: ntanh.xtt.hm@tphcm.gov.vn

 

 • Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn

         - Ông Nguyễn Thanh Liêm - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn

         - Điện thoại: 0918 550 571

         - Email: ntliem.xts.hm@tphcm.gov.vn

 

 • Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Đông

         - Ông Huỳnh Văn Thuận - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Đông

         - Điện thoại: 0909 802 060

         - Email: hvthuan.xtd.hm@tphcm.gov.vn

 

 • Ủy ban nhân dân xã Tân Thới Nhì

         - Ông Trần Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thới Nhì

         - Điện thoại: 0902 725 678

         - Email: tvchien.ttn.hm@tphcm.gov.vn

 

 • Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp

         - Ông Nguyễn Ngọc Trinh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp

         - Điện thoại: 0979 143 939

         - Email: nntrinh.th.hm@tphcm.gov.vn

 

 • Ủy ban nhân dân xã Thới Tam Thôn

         - Ông Nguyễn Thanh Tú - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thới Tam Thôn

         - Điện thoại: 0914 941 587

         - Email: nttu.ttt.hm@tphcm.gov.vn

 

 • Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh

         - Ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh

         - Điện thoại: 0908 157 186

         - Email: nvchung.dt.hm@tphcm.gov.vn

 

 • Ủy ban nhân dân xã Nhị Bình

         - Bà Võ Minh Hoàng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhị Bình

         - Điện thoại: 0909 225 901

         - Email: vmhoang.hocmon@tphcm.gov.vn

Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm