SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
9
3
7
1
4
9
Tin tức sự kiện 24 Tháng Mười Một 2011 10:40:00 SA

BÁC HỒ VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

Trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ cách mạng ngày 03 tháng 09 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Bác là người có nhận thức sâu sắc về vai trò của giáo dục đối với sự nghiệp xây dựng xã hội mới; coi dốt nát như một thứ giặc và giặc dốt lại có mối liên hệ mật thiết với giặc đói và giặc ngoại xâm. Trong công cuộc kiến thiết đất nước, vấn đề quan trọng nhất là yếu tố con người, trước hết là đội ngũ cán bộ; chính vì vậy, Người khẳng định: “Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. . .” và nhấn mạnh: “Không có giáo dục, không có cán bộ, thì cũng không nói gì đến kinh tế, văn hóa. Trong việc đào tạo cán bộ, giáo dục là bước đầu”. Bác Hồ đề cao vai trò chủ đạo của công tác giáo dục trong việc hình thành phát triển nhân cách. Người viết: “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn / Phần nhiều do giáo dục mà nên”.

“Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”. Câu nói đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một chân lý rất giản dị và dễ hiểu. Bởi lẽ, một xã hội mới – xã hội chủ nghĩa – không thể tự phát hình thành, nhất là xã hội đó lại đi lên từ một nền móng của sản xuất tiểu nông, 95% dân số là nông dân. Xã hội đó chỉ có thể ra đời khi có những con người tự giác và có khả năng làm chủ cao, có đạo đức và tri thức khoa học, có tay nghề và thể chất tốt. . . Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rõ mục đích của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa là phải giáo dục, đào tạo những con người mới Việt Nam, phát triển toàn diện; một thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng vừa “hồng” vừa “chuyên”, hài hòa cả đức và tài, trong đó lấy đức làm gốc. Người chỉ rõ: “Trong việc giáo dục và học tập, phải chú trọng đủ cả các mặt đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kỷ thuật, lao động và sản xuất”.

Để đạt được mục đích con người phát triển toàn diện, hài hòa, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong giáo dục phải thực hiện sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với xã hội. Người quan niệm: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời”. Song, học không phải chỉ để biết, mà học là để “phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại; học là để làm việc, làm người, làm cán bộ”, càng không thể cho rằng: “học để trang sức”, có “cái vốn lý luận để sau này đưa ra mặc cả với Đảng”. Học là để cải tạo thế giới; “Biết lý luận mà không thực hành thì cũng vô ích”.

Hiện nay, sự nghiệp giáo dục nước ta đang trong tiến trình đổi mới, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vẫn đang được các cấp, các ngành phát huy và đã đạt được những thành tựu khá vững chắc. Trong điều kiện mới, cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục được Đảng ta coi là Quốc sách hàng đầu; cả xã hội đang quan tâm đến giáo dục như một bảo đảm sống còn đối với tương lai của đất nước, của dân tộc.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, sự nghiệp giáo dục của chúng ta còn nhiều yếu kém, bất cập. Không ít những chủ trương, quyết sách của ngành còn chậm trễ, lúng túng, thể hiện tầm nhìn chiến lược còn hạn chế. Một số giải pháp đổi mới còn mang tính cục bộ, chưa tính hết những yếu tố tác động tổng thể từ các mặt kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Những vụ việc tiêu cực như chạy theo thành tích, một bộ phận giáo viên sa sút về phẩm chất đạo đức, một số không ít học sinh “ngồi nhầm lớp” đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và chất lượng đào tạo của ngành giáo dục trong những năm qua. Hiện nay cuộc vận động “bốn không” với nội dung: “Nói không với tiêu cực trong thi cử, nói không với bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và nói không với tình trạng cho học sinh không đạt chuẩn kiến thức lên lớp” đang được toàn ngành giáo dục – đào tạo quyết tâm thực hiện. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục là những quan điểm rất cơ bản mà Người đã đưa ra cách đây 66 năm, nay vẫn còn nguyên tính thời sự nóng hổi. Tiếp tục nắm vững và vận dụng một cách sáng tạo quan điểm đó trong tình hình hiện nay là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, nhất là ngành giáo dục – đào tạo, nhằm đưa sự nghiệp giáo dục vượt qua những khó khăn, thách thức mới, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

 

                                                  Trích Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3 Nxb CTQG

 

                                      T. T . Long

 


Số lượt người xem: 2134    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm