SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
4
5
4
6
2
Tin tức sự kiện 11 Tháng Hai 2019 7:45:00 CH

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỐ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP

 

 

V. Yêu cầu, nhiệm vụ của Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội MTTQVN lần thứ IX

          1. Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội MTTQVN lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 - 2024) là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới. Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội MTTQVN lần thứ IX là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh ĐĐKTDT; về vị trí, vai trò của MTTQVN trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là quá trình tổ chức Mặt trận từ cơ sở đến Trung ương đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực rộng khắp, lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp. Tiếp tục củng cố, tăng cường và xây dựng MTTQVN xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; là một bộ phận quan trọng của hệ thống chính trị; là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp Nhân dân, có vai trò giám sát và phản biện xã hội. Việc tổ chức Đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, phát huy dân chủ, trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

2. Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội lần thứ IX MTTQVN sẽ tiến hành đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, xây dựng Chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới và tham gia góp ý kiến vào các văn kiện dự thảo của Đại hội Mặt trận cấp trên với các nội dung, công việc sau đây: Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ cần đánh giá đúng tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối ĐĐKTDT; nêu rõ những kết quả đạt được, những mô hình hay, nhân tố mới, những hạn chế, khuyết điểm; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; phân tích, làm rõ thời cơ và thách thức trong nhiệm kỳ tới; dự báo, phát hiện những vấn đề mới để giải quyết kịp thời. Chương trình hành động bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Chỉ thị, kết luận của Đảng và phù hợp với tình hình thực tiễn; triệt để khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ trước.

Đại hội MTTQ các cấp sẽ đóng góp ý kiến vào văn kiện dự thảo của Đại hội MTTQ cấp trên và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ của MTTQVN để Đại hội lần thứ IX xem xét, Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới đặt ra. Chuẩn bị nhân sự UB.MTTQVN các cấp phải căn cứ tiêu chuẩn cán bộ và thực tiễn công tác Mặt trận trong giai đoạn mới; cơ cấu thành phần bảo đảm để Mặt trận thực sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết, coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện. Nâng cao chất lượng thành phần cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài; bảo đảm tỷ lệ phù hợp người ngoài Đảng tham gia UB.MTTQVN các cấp. Cấp uỷ các cấp phân công, giới thiệu đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy tham gia UB.MTTQVN cùng cấp; phân công đồng chí trong Ban Thường vụ cấp ủy làm Bí thư Đảng đoàn Mặt trận và giới thiệu để Hiệp thương giữ chức Chủ tịch UB.MTTQVN cùng cấp. Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngủ cán bộ cơ quan chuyên trách Mặt trận các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; mở rộng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, các Hội đồng tư vấn, ban tư vấn, cán bộ không chuyên trách, cộng tác viên của MTTQVN các cấp. Hiệp thương cử Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội MTTQ cấp trên trực tiếp. Thời gian tiếp hành Đại hội MTTQ ở cấp xã hoàn thành trong quý 1/2019; cấp huyện hoàn thành trong tháng 5/2019; cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2019. Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX tổ chức vào tháng 9/2019.

                           PHƯƠNG NAM (Nguồn: Ban Tuyên giáo TW)


Số lượt người xem: 874    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm