SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
2
5
3
9
5
0
Thông tin cần biết 01 Tháng Tư 2018 10:35:00 SA

Các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ tháng 4 năm 2018

 

 

STT

TÊN VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

 

 

 

 NGHỊ ĐỊNH

 

 

1

Nghị định 16/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Nghị định về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

02/02/2018

01/4/2018

2

Nghị định 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

23/02/2018

10/4/2018

3

Nghị định 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

23/02/2018

15/4/2018

 

 

 

THÔNG TƯ

 

 

4

Thông tư 02/2018/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng  quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

06/02/2018

01/4/2018

5

Thông tư 31/2017/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

22/9/2017

01/4/2018

6

Thông tư 13/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

06/2/2018

02/4/2018

7

Thông tư 15/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

07/2/2018

01/4/2018

8

Thông tư 

 

 

21/2017/TT-NHNN

 

 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

29/12/2017

02/4/2018

9

Thông tư 22/2017/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

29/12/2017

01/4/2018

10

Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

28/02/2018

15/4/2018

11

Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

28/02/2018

15/4/2018

 

 

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

12

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý

16/03/2018

01/4/2018

Tổng cộng 12 văn bản./.

 

PHỤ LỤC 2

1. Tàu, thuyền không vì mục đích thương mại đi qua lãnh hải Việt Nam phải đi đúng tuyến luồng

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 16/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/4/2018.

Theo đó, tàu thuyền vận chuyển hàng hóa, hành khách và hành lý hoặc tàu quân sự và các loại tàu thuyền khác không vì mục đích thương mại đi qua lãnh hải và nội thủy Việt Nam để vào cảng biển Việt Nam phải hành trình đúng tuyến luồng và thực hiện thủ tục tàu thuyền theo quy định.  

Bên cạnh đó, tàu thuyền đi qua lãnh hải và nội thủy Việt Nam nhưng không đến cảng biển Việt Nam thì thuyền trưởng của tàu thuyền đó phải thông báo ngay cho Cảng vụ hàng hải khu vực biết về lý do, mục đích tàu thuyền vào nội thủy Việt Nam trong các trường hợp sau đây:

- Cấp cứu thuyền viên, hành khách trên tàu;

- Tránh, trú bão;

- Thực hiện hoạt động tìm kiếm, cứu nạn; chuyển giao người, tài sản, tàu thuyền đã cứu được trên biển;

-  Khắc phục hậu quả sự cố, tai nạn hàng hải đối với tàu thuyền;

- Các trường hợp cấp thiết khác theo quy định của pháp luật.

2. Các loại hình tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan

Theo Nghị định 22/2018/NĐ-CP  của Chính phủ quy định về hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan, có hiệu lực từ ngày 10/4/2018, bao gồm:

- Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật về doanh nghiệp.

- Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo pháp luật về hợp tác xã.

- Đơn vị sự nghiệp.

- Các tổ chức hành nghề luật sư được thành lập và hoạt động theo pháp luật về luật sư, trừ:

+ Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài;

+ Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài;

+ Công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh giữa tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

 

3. Trách nhiệm báo cáo công tác bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất ngành xây dựng

Thông tư 02/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng, có hiệu lực Từ ngày 01/4/2018,

Theo đó, quy định các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất sản phẩm cơ khí xây dựng có trách nhiệm báo cáo công tác bảo vệ môi trường như sau:

- Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này định kỳ 01 lần/năm và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 31/12 hàng năm.

- Cập nhật và lưu trữ các thông tin, dữ liệu của báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại địa chỉ trang thông tin điện tử: http://dulieumoitruong.xaydung.gov.vn.

4. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Thông tư 31/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về phụ tùng của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hiệu lực từ ngày 01/4/2018, cụ thể:

- Quy chuẩn số QCVN 32:2017/BGTVT về kính an toàn của xe ô tô.

- Quy chuẩn số QCVN 34:2017/BGTVT về lốp hơi của xe ô tô.

- Quy chuẩn số QCVN 35:2017/BGTVT về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Đồng thời, Thông tư này cũng bãi bỏ khoản 1, 3 Điều 1 Thông tư 57/2011/TT-BGTVTvà khoản 1 Điều 1 Thông tư 39/2010/TT-BGTVT.

 

5. Làm đêm, làm thêm giờ được quy định trong mức chi hợp lý

Thông tư 13/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành quy định về các nội dung chi, mức chi cho các đối tượng:

-  Tổ chức hội nghị trong nước, công tác phí cho cán bộ đi công tác trong nước;

- Công tác phí cho cán bộ đi công tác ở nước ngoài;

- Chi làm đêm, làm thêm giờ.

Thông tư 13/2018/TT-BTC sẽ có hiệu lực vào ngày 02/4/2018 và thay thế cho Thông tư 129/2013/TT-BTC ban hành  ngày 18/9/2013.

 

6. Không còn cụm từ “phí phát hành” và “phí thanh toán”

Thông tư 15/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính Phủ, trái phiếu được Chính Phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương bắt đầu có hiệu lực từ 01/4/2018.

Theo đó, các cụm từ “phí phát hành”, “phí thanh toán” tại các quy định của pháp luật trước đó không còn nữa mà thay vào đó bằng cụm từ “chi phí phát hành” và “chi phí thanh toán”.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng bãi bỏ phí phát hành, phí thanh toán gốc, lãi trái phiếu được bảo lãnh đối với doanh nghiệp và ngân hàng chính sách.

7. Các trường hợp tổ chức tín dụng giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 21/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Theo đó, tổ chức tín dụng được xem xét quyết định giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt trong các trường hợp:

- Khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng (không bao gồm pháp nhân) không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

-  Khách hàng là bên thụ hưởng (không bao gồm pháp nhân) đáp ứng các điều kiện dưới đây:

+ Không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

+ Đã ứng vốn tự có để thanh toán, chi trả các chi phí thuộc chính phương án, dự án kinh doanh hoặc phương án, dự án phục vụ đời sống được tổ chức tín dụng cho vay quyết định cho vay theo quy định của pháp luật.

 

Khách hàng phải gửi cho tổ chức tín dụng cho vay văn bản cam kết của bên thụ hưởng về việc bên thụ hưởng không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Thông tư 
21/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 02/4/2018./.


Số lượt người xem: 869    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm