SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
8
7
7
0
3
Tin khác 07 Tháng Giêng 2019 11:50:00 CH

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỐ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP

 

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận tổ quốc Việt Nam

          1. Đại đoàn kết dân tộc (ĐĐKDT) là truyền thống cực kỳ quý báu của Nhân dân ta trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Kế thừa truyền thống quý báu đó, trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng ĐĐKDT là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của người. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc thì phải có lực lượng và có thành phần làm nồng cốt. Người chỉ rõ “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số Nhân dân, mà đại đa số Nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp Nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết”. Đó cũng là cơ sở để Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta thành lập và lãnh đạo Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQVN). Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - tổ chức tiền than của MTTQVN ngày nay. Trải qua các thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, MTTQVN không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, trở thành một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tại Đại hội thành lập MTTQVN ngày 10/9/1955 như sau: “Lịch sử trong những năm qua đã tỏ rõ lực lượng đoàn kết của Nhân dân là vô định. Mặt trận Việt Minh đã giúp cách mạng tháng Tám thành công, Mặt trật thống nhất Việt Minh - Liên Việt đã giúp kháng chiến thắng lợi. Chúng ta có thể tin chắc rằng: với sự cố gắng của mỗi người và sự ủng hộ của toàn dân, Mặt trận tổ quốc (MTTQ) sẽ làm tròn nhiệm vụ vẻ vang là giúp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh”.

          2. Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng trong lịch sử, Đảng cộng sản Việt Nam luôn xác định nhiệm vụ chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ĐĐKDT trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như cách mạng XHCN và trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay. Trong các thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng CNXH, ĐĐKDT trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định, đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Kế thừa việc nhận thức các vấn đề mang tính chiến lược này, từ năm 1986 đến nay, Đảng ta đã có nhiều Nghị quyết nhằm tăng cường, củng cố, mở rộng KĐĐKDT trong tình hình mới, tiêu biểu là các Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, XI và XII của Đảng; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH năm 1991 và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH năm 1991 (bổ sung và phát triển năm 2011); Nghị quyết số 08B-NQ/HNTW ngày 27/3/1990, Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng (khoá VI) về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân; Nghị quyết 07-NQ/TW ngày 17/11/1993 của Bộ Chính trị về ĐĐKDT và tăng cường MTDTTN; Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng (khoá IX) về phát huy sức mạnh ĐĐKDT vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN và đoàn thể chính trị, xã hội… Đại hội lần thứ XII của Đảng đánh giá trong những năm qua: Khối ĐĐKTDT tiếp tục được mở rộng, củng cố và tăng cường trong bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn, thách thức. MTTQVN và các đoàn thể Nhân dân đã đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động; phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối ĐĐKTDT; cùng Đảng, nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, quản lý xã hội; thường xuyên tổ chức các Cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.

                           PHƯƠNG NAM (Nguồn: Ban Tuyên giáo TW)


Số lượt người xem: 936    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm