SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
8
7
7
8
8
Tin khác 14 Tháng Giêng 2019 9:15:00 SA

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỐ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP

 

 

II. Lịch sử phát triển của MTTQVN

 

 

1.     Các tổ chức tiền thân của MTTQVN

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị về thành lập Hội Phản đế đồng minh - tổ chức tiền thân đầu tiên của MTTQVN. Hội Phản đế đồng minh đã tuyên truyền vận động Nhân dân dấy lên cao trào phản đế mạnh mẽ trong cả nước, với đỉnh cao là phong trào Xô viết Nghệ Tỉnh. Trong những năm 1936 - 1939, Mặt trận dân chủ Đông Dương và Mặt trận phản đế Đông Dương đã tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân chống đế quốc và bè lũ tay sai, đẩy mạnh phong trào đấu tranh cho dân sinh, dân chủ, dân quyền. Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh ra đời đã gương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, thu hút mọi giới đồng bào yêu nước, tạo thành cao trào đánh Pháp - đuổi Nhật và là một nhân tố quyết định đưa cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngày 29/5/1946, Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Hội Liên Việt) ra đời đã mở rộng hơn nữa khối ĐĐKTDT. Hội Liên Việt đã cùng với Mặt trận Việt Minh huy động sức mạnh của Nhân dân làm chỗ dựa vững chắc cho chính quyền cách mạng còn non trẻ và đối phó có hiệu quả với thù trong, giặc ngoài, để vượt qua thách thức trước tình thế cách mạng và vận mệnh dân tộc như ngàn cân treo sợi tóc. Ngày 03/3/1951, Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt hợp nhất thành Mặt trận Liên Việt đã động viên sức mạnh toàn dân, toàn quân tập trung sức người, sức của đẩy mạnh cuộc kháng chiến với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến” làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Nhân dân ta đến thắng lợi. Thời kỳ 1955 - 1975, cả nước làm 2 nhiệm vụ chiến lược, xây dựng hậu phương lớn CNXH ở miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam và đấu tranh giải phóng miền Nam.

 

 

2.     MTTQVN qua các kỳ Đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của 2 miền thống nhất thành MTTQVN. Kể từ đó đến nay, MTTQVN đã qua 8 kỳ Đại hội.

- Đại hội lần thứ I (Nhiệm kỳ 1977 - 1983): Đại hội họp từ ngày 31/01 đến 04/02/1977, tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, hợp nhất 3 tổ chức: MTTQVN, Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, lấy tên là MTTQVN.

- Đại hội lần thứ II (Nhiệm kỳ 1983 - 1988): Đại hội họp từ ngày 12/5 đến 14/5/1983, tại Hội trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội. Chương trình hành động của Đại hội là hướng mọi hoạt động của Mặt trận đi vào thiết thực, hướng về cơ sở, tới địa bàn dân cư.

- Đại hội lần thứ III (Nhiệm kỳ 1988 - 1994): Đại hội họp từ ngày 02/11 đến 04/11/1988, tại Hội trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội. Đây là Đại hội biểu dương lực lượng to lớn của toàn dân đoàn kết một lòng tiến hành công cuộc đổi mới.

- Đại hội lần thứ IV (Nhiệm kỳ 1994 - 1999): Đại hội họp từ ngày 17/8 đến 19/8/1994, tại Hội trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội.

- Đại hội lần thứ V (Nhiệm kỳ 1999 - 2004): Đại hội họp từ ngày 26/8 đến 28/8/1999, tại Hội trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội. Là Đại hội “Phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh của khối ĐĐKTD, tăng cường MTDTTN, đẩy mạnh công nghiệp hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN”.

- Đại hội lần thứ VI (Nhiệm kỳ 2004 - 2009): Đại hội họp từ ngày 21/9 đến 23/9/2004, tại Hội trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội. Là Đại hội “Phát huy sức mạnh ĐĐKTDT nâng cao vai trò MTTQVN đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

- Đại hội lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2009 - 2014): Đại hội họp từ ngày 28/9 đến 30/9/2009, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Chủ đề của Đại hội là “Nâng cao vai trò MTTQVN, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối ĐĐKTDT vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

- Đại hội lần thứ VIII (Nhiệm kỳ 2014 - 2019): Đại hội họp từ ngày 25 đến 27/9/2014, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Chủ đề của Đại hội là “Phát huy sức mạnh ĐĐKTDT, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

                           PHƯƠNG NAM (Nguồn: Ban Tuyên giáo TW)


Số lượt người xem: 800    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm