SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
7
1
9
0
5
8
Kết quả giải quyết yêu cầu, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 09 Tháng Hai 2021 10:10:00 SA

Kết luận thanh tra số 953/KL-UBND-TTH ngày 05/02/2021 của Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn về trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Tân Thới Nhì trong việc tổ chức thực hiện Luật TCD, KNTC từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/9/2020

 

 

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã ban hành Quyết định số 4222/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 về việc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/9/2020).

 

 

Ngày 05/02/2021, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành Kết luận thanh tra số 953/KL-UBND-TTH về trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thới Nhì trong việc tổ chức thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/9/2020).

 

 

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn thông báo kết luận thanh tra như sau:

 

 

I. Nội dung thanh tra và thời kỳ thanh tra:

 

 

- Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thới Nhì trong việc tổ chức thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

 

 

- Thời kỳ thanh tra: từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/9/2020.

 

 

II. Kết luận thanh tra:

 

 

1. Ưu điểm:

 

 

1.1. Về việc tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân; công tác tiếp nhận, phân loại xử lý đơn; công tác giải quyết đơn tranh chấp; đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền         

 

 

1.1.1. Công tác tiếp công dân

 

 

          Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thới Nhì có ban hành, niêm yết nội quy tiếp công dân; phân công công chức Tư pháp tiếp công dân thường xuyên, mở sổ tiếp công dân thường xuyên; ban hành lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã. Việc tiếp dân định kỳ được mở sổ tiếp công dân, sổ thể hiện ý kiến của người dân, nội dung phản ánh, kết luận của người chủ trì, chữ ký của người được tiếp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

 

 

1.1.2. Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn; giải quyết đơn tranh chấp; đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

 

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thới Nhì phân công công chức Tư pháp xã chịu trách nhiệm tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn, có mở sổ theo dõi; đã phân loại, xử lý 59 đơn phản ánh, kiến nghị cơ bản đúng quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ; giải quyết 15 đơn tranh chấp đất đai theo quy định tại Điều 202 Luật Đất đai năm 2013 và 01 đơn khiếu nại theo Luật Khiếu nại năm 2011.

 

 

Hồ sơ xử lý đơn kiến nghị, phản ánh; hồ sơ giải quyết đơn tranh chấp, khiếu nại được lập riêng để lưu trữ, theo dõi.

 

 

1.2. Về việc tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp đất đai, đơn kiến nghị, phản ánh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Ủy ban nhân dân xã Tân Thới Nhì đã tổ chức thực hiện xong 12 văn bản chỉ đạo của các cơ quan cấp trên về giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị và có báo cáo kết quả thực hiện cho các cơ quan, đơn vị. Hồ sơ giải quyết được lập riêng để lưu trữ, theo dõi.

 

 

2. Khuyết điểm, hạn chế:

 

 

Địa điểm tiếp công dân hiện nay là chung với phòng làm việc của Bộ phận Tư pháp xã, không đúng quy định tại Điều 5 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về địa điểm tiếp công dân của cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập.

 

 

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/9/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thới Nhì tiếp công dân định kỳ 60 buổi là chưa đảm bảo số lần trực tiếp tiếp công dân theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Luật Tiếp công dân năm 2013 (ít nhất 01 ngày/ 01 tuần).

 

 

Hồ sơ xử lý đơn kiến nghị, phản ánh; hồ sơ giải quyết đơn tranh chấp, khiếu nại và hồ sơ thực hiện văn bản chỉ đạo của các cơ quan cấp trên về giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị chưa thực hiện việc sắp xếp, xây dựng mục lục hồ sơ.

 

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thới Nhì chưa thực hiện đúng thời gian báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trong Quý 3 năm 2020 và 09 tháng năm 2020 theo khoản 2 Điều 15 Luật Tiếp công dân năm 2013 và Điều 5 Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

 

 

III. Xử lý và biện pháp xử lý:

 

 

Để khắc phục các sai sót nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã chỉ đạo như sau:

 

 

1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thới Nhì:

 

 

1.1. Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm các cá nhân liên quan thuộc quyền quản lý có liên quan đã nêu tại Kết luận thanh tra.

 

 

1.2. Có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo về:

 

 

Bố trí địa điểm tiếp công dân riêng, thuận lợi và các điều kiện cần thiết khác cho việc tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Thới Nhì.

 

 

Chấn chỉnh công tác lập, lưu trữ hồ sơ xử lý, giải quyết đơn tranh chấp, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, sắp xếp, xây dựng mục lục hồ sơ.

 

 

2. Giao Phòng Nội vụ huyện theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện họp kiểm điểm rút kinh nghiệm của Ủy ban nhân dân xã Tân Thới Nhì.

3. Giao Thanh tra huyện tham mưu công khai kết luận thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của các đơn vị theo quy định.

Trên đây là nội dung thông báo về kết quả thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thới Nhì trong việc tổ chức thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/9/2020)


Số lượt người xem: 117    

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm