SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
7
1
8
9
0
5
Kết quả giải quyết yêu cầu, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 26 Tháng Giêng 2021 10:20:00 SA

Công khai Kết luận thanh tra số 476/KL-UBND ngày 13/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về công tác công khai hoạt động nâng cấp, sữa chữa trường học tại Trường Mầm non Xuân Thới Đông và Trường Tiểu học Dương Công Khi

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã ban hành Quyết định số 3443/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 về việc thanh tra công tác công khai hoạt động nâng cấp, sửa chữa trường học (năm 2018 và 2019).

 

 

Ngày 13/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành Kết luận thanh tra số 476/KL-UBND về công tác công khai hoạt động nâng cấp, sữa chữa trường học tại Trường Mầm non Xuân Thới Đông và Trường Tiểu học Dương Công Khi.

 

 

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn thông báo kết luận thanh tra như sau:

 

 

I. Nội dung thanh tra và thời kỳ thanh tra:

 

 

 - Thanh tra công tác công khai hoạt động nâng cấp, sửa chữa trường học.

 

 

- Thời kỳ thanh tra: Năm 2018, 2019.

 

 

II. Kết luận thanh tra:

 

 

1. Trường Mầm non Xuân Thới Đông

 

 

1.1. Ưu điểm:

 

 

Đơn vị có phân công cán bộ theo dõi, giám sát tình hình cơ sở vật chất của trường, kịp thời có báo cáo, đề xuất cho Ban Giám hiệu trường tình hình cụ thể để đưa vào nội dung sửa chữa cuối năm học hoặc thực hiện sửa chữa ngay.

 

 

Hàng quý, đơn vị có tổ chức công khai thực hiện thu chi ngân sách trong cuộc họp Hội đồng sư phạm nhà trường nhưng không thực hiện việc công khai theo quy định của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính.

 

 

1.2. Khuyết điểm, hạn chế:

 

 

Đã tổ chức công khai dự toán ngân sách được giao theo văn bản đã hết hiệu lực (Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ đã được thay thế bằng Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính). Đồng thời, đơn vị không tổ chức công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách hàng quý, 6 tháng và năm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Không đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các gói thầu sửa chữa trường học trong 02 năm 2018 và năm 2019 lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là chưa thực hiện đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; khoản 1 Điều 9 Mục 1 Chương II Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

 

 

 

 

Công khai thông báo mời thầu năm 2018 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trễ hạn (trễ 27 ngày) so với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

 

 

Không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2018 và năm 2019 là chưa đúng quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

 

 

Không ban hành thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu các năm 2018, 2019 là chưa đúng quy định tại điểm n khoản 1 Điều 12 Luật đấu thầu năm 2013, khoản 6 Điều 20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

 

 

Không thực hiện công khai kết quả thực hiện nâng cấp, sửa chữa trường học năm 2018 và năm 2019 đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường theo Điều 11 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

 

 

2. Trường Tiểu học Dương Công Khi

 

 

2.1. Ưu điểm:

 

 

Trong năm 2018 và 2019, đơn vị có phân công cán bộ phụ trách công tác theo dõi, đề xuất, giám sát việc nâng cấp, sửa chữa trường.

 

 

Đơn vị đã tổ chức công khai dự toán được giao (biên bản niêm yết công khai và biên bản kết thúc công khai) trên bản thông tin của đơn vị theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Đồng thời, đơn vị có tổ chức công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách hàng quý, 6 tháng và năm bằng hình thức niêm yết công khai và thông qua Hội đồng Sư phạm.

 

 

2.2. Khuyết điểm, hạn chế:

 

 

Không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trong các năm 2018, 2019 lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu là chưa thực hiện đúng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; khoản 1 Điều 9 Mục 1 Chương II Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

 

 

III. Xử lý và biện pháp xử lý:

 

 

Để khắc phục các sai sót nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã chỉ đạo như sau:

 

 

1. Giao Ban Giám hiệu 02 Trường học tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm các cá nhân liên quan thuộc quyền quản lý có liên quan đã nêu tại Kết luận thanh tra.

 

 

2. Giao Phòng Nội vụ huyện phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn các đơn vị, cá nhân tổ chức kiểm điểm.

 

 

3. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện:

 

 

- Đề xuất xử lý hành chính đối với các hành vi không thực hiện đúng theo quy định trong công tác đấu thầu tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với Trường Mầm non Xuân Thới Đông và Trường Tiểu học Dương Công Khi.

 

 

- Tham mưu văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc huyện về các thủ tục đấu thầu, trình tự thủ tục liên quan đến các hoạt động sửa chữa, nâng cấp công trình, dự án, mua sắm trang thiết bị…

 

 

4. Giao Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.

Trên đây là nội dung thông báo về kết quả thanh tra công tác công khai hoạt động nâng cấp, sửa chữa trường học.

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 40    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm