SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
8
5
6
6
5
Kết quả giải quyết yêu cầu, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 19 Tháng Sáu 2019 4:55:00 CH

Kết luận thanh tra số 2981/KL-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong công tác tham mưu giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện Thư xin lỗi

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã thành lập Đoàn Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong công tác tham mưu giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện Thư xin lỗi.

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành Kết luận thanh tra số 2981/KL-UBND về trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong công tác tham mưu giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện Thư xin lỗi, kết luận nội dung như sau:

1. Về quy trình cấp giấy phép xây dựng, gia hạn giấy phép xây dựng.

Phòng Quản lý đô thị chưa thực hiện đúng Quy trình 09/QLĐT được ban hành kèm theo Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện (10/69/6.062 hồ sơ).

2. Về quản lý và thực hiện trong lĩnh vực cấp phép xây dựng:

Trong kỳ thanh tra, có 109/6.062 hồ sơ (tỷ lệ 2%) giải quyết trễ hạn, trong đó:

Đã thực hiện Thư xin lỗi: 86/109 hồ sơ (tỷ lệ 79%).

Chưa thực hiện Thư xin lỗi: 23/109 hồ sơ (tỷ lệ 21%).

Qua kết quả kiểm tra một số hồ sơ liên quan, Đoàn thanh tra nhận thấy:

2.1. Về hồ sơ cấp giấy phép xây dựng trễ hạn không thực hiện Thư xin lỗi: 22/23 hồ sơ (01 hồ sơ ký cấp giấy phép xây dựng đúng hạn).

Phòng Quản lý đô thị thực hiện giải quyết trễ hạn 13 hồ sơ nhưng không thực hiện Thư xin lỗi. Trách nhiệm thuộc về Phòng Quản lý đô thị được quy định tại Điều 3, 5 Quyết định số 4322/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện và Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện. Cụ thể: Ông Nguyễn Thành Trọng – Trưởng Phòng Quản lý đô thị, các chuyên viên thuộc Phòng Quản lý đô thị phụ trách thụ lý giải quyết hồ sơ.

Phòng Quản lý đô thị và Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện thực hiện giải quyết hồ sơ trễ hạn, không thực hiện Thư xin lỗi nhưng có nhắn tin qua tổng đài tin nhắn của huyện: 01 hồ sơ. Trách nhiệm thuộc về Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, chuyên viên trực tiếp tham mưu giải quyết tại Phòng Quản lý đô thị và Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, được quy định tại Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện.

Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện thực hiện giải quyết hồ sơ trễ hạn, không thực hiện Thư xin lỗi nhưng có nhắn tin qua tổng đài tin nhắn của huyện: 01 hồ sơ. Trách nhiệm thuộc về Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện phụ trách thụ lý giải quyết hồ sơ trễ hạn, được quy định tại Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện. Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện đã phê bình chuyên viên phụ trách tại Văn bản số 128/VP ngày 05 tháng 3 năm 2018.

Trễ hạn do lỗi hệ thống mạng: 01 hồ sơ.

Phòng Quản lý đô thị thực hiện giải quyết hồ sơ trễ hạn, có thực hiện Thư xin lỗi, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhắn tin xin lỗi người dân qua tổng đài tin nhắn của huyện: 04 hồ sơ. Trách nhiệm thuộc về Trưởng Phòng Quản lý đô thị, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị phụ trách thụ lý giải quyết hồ sơ trễ hạn, được quy định tại Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện.

Phòng Quản lý đô thị thực hiện giải quyết hồ sơ trễ hạn, có thực hiện Thư xin lỗi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ký, nhưng Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện không phát hành Thư xin lỗi, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện nhắn tin xin lỗi người dân qua tổng đài tin nhắn của huyện: 01 hồ sơ. Trách nhiệm thuộc về chuyên viên Phòng Quản lý đô thị phụ trách thụ lý giải quyết hồ sơ trễ hạn, được quy định tại Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện.

Thường trực Ủy ban nhân dân huyện ký cấp giấy phép xây dựng trễ hạn: 01 hồ sơ.

2.2. Về hồ sơ cấp giấy phép xây dựng giải quyết trễ hạn, có thực hiện Thư xin lỗi.

Qua kiểm tra 69/109 hồ sơ cấp giấy phép xây dựng trễ hạn có thực hiện Thư xin lỗi:

Có 14/69 hồ sơ, thực hiện Thư xin lỗi đúng quy định tại Quyết định số 4322/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện.

Có 55/69 hồ sơ, thực hiện Thư xin lỗi không đúng quy định tại Quyết định số 4322/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện (ký, phát hành Thư xin lỗi sau ngày trả kết quả).

Trong đó:

+ Phòng Quản lý đô thị huyện trình ký trễ hạn 12 hồ sơ. Trách nhiệm thuộc về Phòng Quản lý đô thị được quy định tại Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện. Cụ thể: Ông Nguyễn Thành Trọng – Trưởng Phòng Quản lý đô thị, các chuyên viên thuộc Phòng Quản lý đô thị phụ trách thụ lý giải quyết hồ sơ.

+ Phòng Quản lý đô thị huyện trình ký và Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện trả điều chỉnh nhiều lần dẫn đến giải quyết trễ hạn 34 hồ sơ. Trách nhiệm thuộc về Phòng Quản lý đô thị và Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện được quy định tại Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện. Cụ thể: Ông Nguyễn Thành Trọng – Trưởng Phòng Quản lý đô thị, các chuyên viên thuộc Phòng Quản lý đô thị phụ trách thụ lý giải quyết hồ sơ; chuyên viên thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện phụ trách giải quyết hồ sơ.

+ Phòng Quản lý đô thị huyện trình ký đúng quy trình, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện ký cấp trễ hạn 23 hồ sơ.

2.3. Về hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng.

Qua kiểm tra 10/69 hồ sơ giải quyết gia hạn giấy phép xây dựng, Đoàn thanh tra nhận thấy thời gian giải quyết, trả kết quả được ghi tại biên nhận hồ sơ là không thực hiện đúng theo QT 09/QLĐT được ban hành kèm theo Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện. Trách nhiệm chính thuộc về Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, Tổ tin học thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện.

3. Về quy trình cấp giấy chứng nhận số nhà:

Có 05 trường hợp giải quyết cấp số nhà trễ hạn không thực hiện Thư xin lỗi theo quy định.

Trách nhiệm chính thuộc về Trưởng Phòng Quản lý đô thị và ông Nguyễn Kiên Trung – Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện.

Liên quan đến nội dung Thư xin lỗi cho người dân, Phòng Quản lý đô thị huyện tham mưu sai nội dung, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thẩm định văn bản nhưng không phát hiện để trình ký Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát hành cho người dân dẫn đến sai sót. Trách nhiệm này thuộc về Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện và Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện.

Thư xin lỗi được phát hành sau ngày hẹn trả kết quả không đúng quy định. Trách nhiệm nhiệm này thuộc về Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, được quy định tại Điều 3, 5 Quyết định số 4322/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện.

4. Công tác giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính.

Qua kết quả kiểm tra, Ủy ban nhân dân huyện nhận thấy số liệu báo cáo của Phòng Quản lý đô thị không thống nhất với danh sách theo dõi, cập nhật sổ sách của Phòng Quản lý đô thị huyện.

Hồ sơ có lưu trữ từng trường hợp cụ thể nhưng hồ sơ lưu trữ chưa tập trung vào một đầu mối; hồ sơ không đánh bút lục, mục lục hồ sơ, chưa cập nhật các kết giải quyết.

Trách nhiệm chính thuộc về Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện và cán bộ phụ trách công tác giải quyết đơn thư của đơn vị.

 

 

5. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ.

Từ các cơ sở nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn chỉ đạo như sau:

5.1. Giao Phòng Nội vụ huyện thông báo phê bình nghiêm khắc đối với 03 cá nhân; thông báo phê bình rút kinh nghiệm đối với 03 cá nhân.

Báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Thanh tra huyện) thời hạn trước ngày 25 tháng 6 năm 2019.

5.2. Giao Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện.

Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có liên quan đã để ra các sai phạm nêu trên theo quy định.

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm nêu trên.

Rà soát các quy trình giải quyết thủ tục hành chính đang áp dụng, đề xuất kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm đáp ứng nhu cầu của cá nhận, tổ chức; xây dựng và áp dụng các quy trình nội bộ và giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện Thư xin lỗi tại đơn vị.

Phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện có biện pháp chấn chỉnh ngay nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục, thời gian trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện Thư xin lỗi đúng quy định.

Báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Thanh tra huyện) thời hạn trước ngày 25 tháng 6 năm 2019.

5.3. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện.

Nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các sai sót nêu trên.

Phối hợp Phòng Quản lý đô thị huyện có biện pháp chấn chỉnh nhằm đảm bảo trình tự thời gian trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện Thư xin lỗi đúng quy định.

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành quy chế về việc thực hiện Thư xin lỗi tại Ủy ban nhân dân huyện.

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện văn bản chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh trong công tác thực hiện Thư xin lỗi.

 

 

5.4. Giao Thanh tra huyện.

Tham mưu ban hành Kết luận thanh tra theo các nội chỉ đạo nêu trên.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận thanh tra của các đơn vị theo đúng tiến độ quy định.

          Trên đây là nội dung thông báo về kết quả thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong công tác tham mưu giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện Thư xin lỗi tại Phòng Quản lý đô thị


Số lượt người xem: 1224    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm