SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
8
5
2
0
8
Kinh tế - Xã hội 30 Tháng Bảy 2018 2:25:00 CH

NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM

 

          Trong những năm đỏi mới, nền kinh tế nước ta đã liên tục tăng trưởng với tốc độ khá cao, sản xuất trong nước ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng xã hội. Chất lượng sản phẩm hàng hóa của Việt Nam ngày một cao hơn. Nhiều sản phẩm đã có sức cạnh tranh trên thị trường quóc tế như cà phê, gạo, hạt điều, thủy sản, đồ gỗ, hàng may mặc, điện tử… Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta còn bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập. Là nước có tiềm năng lớn về phát triển thị trường nội địa nhưng chưa quan tâm khai thác; tâm lý sính dùng hàng ngoại vẫn tồn tại trong một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng…

          Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai thực hiện đã góp phần giáo dục ý thức tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc của người Việt Nam trong sản xuất và tiêu dùng. Việc thực hiện CVĐ đã đạt nhiều kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực tuyên truyền, vận động, quản lý sản xuất, kinh doanh, mua sắm công, tiêu dùng cá nhân… Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về CVĐ ngày càng sâu sắc, từ đó đã thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng ưu tiên dùng hàng sản xuất trong nước có chất lượng. Kết quả thực hiện CVĐ đã góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định kinh tế vĩ mô và tiêu dùng nội địa, giảm nhập khẩu hàng hóa, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, việc thực hiện CVĐ vẫn còn nhiều hạn chế về công tác quản lý thị trường đấu tranh chống hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; chất lượng của nhiều loại hàng hóa, dịch vụ chưa cao; giá cả chưa hợp lý; công tác thông tin tuyên truyền về CVĐ chưa thường xuyên, liên tục, chưa nhân rộng được các điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ.

          Để tiếp tục thực hiện tốt CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cấp ủy các Chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng Chương trình hành động của cấp ủy Đảng triển khai thực hiện CVĐ, coi đó là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, địa phương mình. Gắn nội dung CVĐ với Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở ngành, địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc Thông báo kết luận số 264-TB/TW ngày 30/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức CVĐ, tạo sự chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm của các cấp đối với công tác tổ chức và thực hiện CVĐ; làm cho các cấp ủy Đảng cũng như cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò to lớn của CVĐ; xác định rõ việc đẩy mạnh CVĐ là một trong những giải pháp quan trọng và thiết thực để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về CVĐ. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của cán bộ, đảng viên trong thực hiện CVĐ, gương mẫu đi đầu trong mua sắm, ưu tiên sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra nội dung Chương trình, Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo CVĐ tại đơn vị. Kết hợp thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với các phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn kết quả thực hiện CVĐ với đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua của các tổ chức Đảng và đảng viên. Đồng thời, đấu tranh, phê phán và khắc phục tư tưởng chủ quan, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện CVĐ.

          Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện CVĐ, gắn thực hiện CVĐ với các phong trào thi đua yêu nước do UB.MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện phát động. Vận động nhân dân phát huy vai trò giám sát, phát hiện, tố giác hành vi làm hàng giả, hàng kém chất lượng; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động để người dân Hóc Môn biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhub cầu tiêu dùng của doanh nghiệp Việt Nam; tiếp tục thực hiện các giải pháp thích hợp để khuyến khích, định hướng tiêu dùng và vận động nhân dân tích cực sử dụng hàng Việt Nam; Tích cực tuyên truyền để các doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; từng bước xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

          UBND huyện thường xuyên công bố danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia mới ban hành, thông tin chính thức về diễn biến thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là hàng hóa sản xuất trong nước trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tăng cường công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đề cao trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt Nam; Giới thiệu những thương hiệu Việt Nam có uy tín về sản phẩm chất lượng cao hoặc doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, bảo đảm vệ sinh môi trường. Đồng thời phải giám sát chặt chẽ nội dung quảng cáo thương hiệu sản phẩm đúng với chất lượng hàng hóa sản phẩm, không thổi phồng, cường điệu, cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng quyền lợi của người tiêu dùng; Tuyên dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện CVĐ, đồng thời đấu tranh, phê phán các biểu hiện đi ngược lại mục đích của CVĐ trong các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể chính trị - xã hội cũng như trong các tầng lớp nhân dân.

 

 

 

 

 

Ưu tiên dùng hàng Việt Nam là thể hiện tinh thần yêu nước và lòng tư hào,

 

 

 

 

 

tự tôn dân tộc của mọi người Việt Nam.

 

                                                       PHƯƠNG NAM (Nguồn: Ban Tuyên giáo HU)


Số lượt người xem: 1020    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm