SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
8
5
6
1
5
Tin khác 01 Tháng Tư 2019 2:10:00 CH

Huyện ủy phân công cán bộ tham dự sinh hoạt Chi bộ

Việc phân công các đồng chí Huyện ủy viên, cán bộ, chuyên viên các cơ quan Đảng - Đoàn thể tham dự sinh hoạt Chi bộ rất cần thiết, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ được nâng lên, nhất là đối với các Chi bộ ấp - khu phố, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập.

Chế độ sinh hoạt Chi bộ định kỳ được duy trì nền nếp hơn, nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng tâp trung đổi mới trong sinh hoạt Chi bộ, tài liệu, nội dung sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các nội dung mà Chi ủy có chuẩn bị. Đồng thời, việc phân công tham dự sinh hoạt Chi bộ giúp Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá đúng thực chất và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; kịp thời, phát hiện những cách làm hay, sáng tạo cũng như những hạn chế, tồn tại trong sinh hoạt Chi bộ định kỳ và sinh hoạt Chuyên đề để Huyện ủy chỉ đạo cũng như biểu dương, khen thưởng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đảm bảo theo quy định. Đồng chí Trần Thị Hồng Thu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Đảng bộ huyện có 41 Chi, Đảng bộ cơ sở (gồm 18 Đảng bộ và 23 Chi bộ cơ sở), 267 Chi bộ trực thuộc với 5.976 đảng viên. Các năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện phân công 61 đồng chí (tăng 12 đồng chí so với các năm trước) tham dự sinh hoạt tại 101 Chi bộ, gồm: 23/23 Chi bộ trực thuộc Huyện ủy, tỷ lệ 100%; 78/267 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, tỷ lệ 29,21% (trong đó, 64/87 ấp - khu phố, tỷ lệ 73,56%; 3/23 Chi bộ xây dựng Đảng - Đoàn thể, Chi bộ ngoài khu vực nhà nước tỷ lệ 16,24%; 11/157 Chi bộ ngành, Chi bộ cơ quan, Công an, Quân sự, trường học tỷ lệ 7%). Các đồng chí được phân công khi đến dự họp không thông báo trước nhằm tránh sự chuẩn bị chu đáo của Chi bộ, giúp người dự nắm được thực chất nội dung sinh hoạt Chi bộ. Đây là một phương thức đi cơ sở, nắm sát tình hình cơ sở, để nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thật sự gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Với những kết quả nêu trên và qua kết quả khảo sát chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy rút ra một số kinh nghiệm như: Một là, tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là đồng chí Bí thư Chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt Chi bộ thông qua việc tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về sinh hoạt Chi bộ. Xác định việc phân công Huyện ủy viên, cán bộ, công chức tham dự sinh hoạt Chi bộ ở các loại hình tổ chức cơ sở Đảng là một trong những nhiệm vụ chính trị, là một trong những phương thức nhằm thực hiện chủ trương “Hướng mạnh về cơ sở”, nắm sát tình hình cơ sở của các cơ quan Đảng - Đoàn thể, là việc làm cần thiết, thường xuyên để nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Hai là, kịp thời kiện toàn Chi ủy viên, Bí thư Chi bộ và tập huấn nghiệp vụ tổ chức điều hành Hội nghị. Ba là, hằng năm Huyện ủy có Thông báo ngay từ đầu năm để chỉ đạo duy trì việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, cán bộ, công chức cơ quan Đảng - Đoàn thể tham dự sinh hoạt Chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, mỗi đồng chí phân công tham dự ở 2 loại hình Chi bộ khác; trong đó, chú trọng các Chi bộ ngành, Chi bộ trường học, cơ quan, Quân sự, Công an, doanh nghiệp… các đồng chí được phân công dự sinh hoạt Chi bộ ít nhất mỗi tháng tham dự sinh hoạt ở một Chi bộ. Khi tham dự sinh hoạt phải tập trung lắng nghe để thấu hiểu, ghi nhận diễn biến cuộc họp; chủ động và kịp thời thông tin những vấn đề đã được quy định trong các văn bản của Trung ương, Thành ủy liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cở sở Đảng, Chi bộ và đảng viên; tiếp thu các ý kiến phản ánh, kiến nghị của các Chi bộ và chủ động phát hiện những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ để báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để có chỉ đạo; định kỳ hàng quý, có Báo cáo kết quả tham dự sinh hoạt Chi bộ, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Bốn là, hàng năm tổ chức Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Thông báo phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy về tham dự sinh hoạt Chi bộ. Kịp thời, biểu dương, khen thưởng đồng chí thực hiện tốt việc tham dự sinh hoạt Chi bộ, có nhiều giải pháp, hướng dẫn Chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Năm là, Đảng ủy cơ sở cần chủ động thông tin thời gian, địa điểm cho các đồng chí được tham gia dự sinh hoạt Chi bộ khi thời gian sinh hoạt Chi bộ có thay đổi.

Việc phân công cán bộ dự sinh hoạt với các Chi bộ là cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, bảo đảm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ðảng có hiệu quả. Để phân công nhiệm vụ cụ thể có hiệu quả, một trong những yêu cầu đặt ra là phải đúng người, rõ việc. Ngoài ra, quá trình thực hiện, mỗi đồng chí cần sâu sát địa bàn, kịp thời tham mưu, đề xuất với Huyện ủy tập trung chỉ đạo, giúp đỡ cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Huyện ủy quan tâm đề cao vai trò của từng cấp ủy viên, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ phụ trách cơ sở là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm. Từ kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ tạo ra luồng sinh khí mới để tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị. Qua đó, Đảng bộ huyện luôn bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

                                                                                                    KIM HÂN


Số lượt người xem: 751    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm